Voor nieuwe vertaalprojecten, contacteer lexidel_project@skynet.be
Voor al uw lopende vertaalprojecten, contacteer info@lexidel.be
056 25 78 48

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Alleen al door het toevertrouwen van een vertaalopdracht aanvaardt de klant integraal en onvoorwaardelijk onderhavige verkoopsvoorwaarden.
 2. Andersluidende voorwaarden van de klant worden slechts aanvaard na wederzijdse en uitdrukkelijke, schriftelijke overeenkomst.
 3. Al onze facturen zijn netto contant betaalbaar bij ontvangst op rekening BEI 8 0011 8594 7965 of op rekening BE14 3850 0968 2683.
  De vertaler behoudt zich het recht voor een voorschot van 30% te vragen voor vertaalopdrachten, waarvan het bedrag excl. BTW hoger is dan € 245. Nieuwe klanten verbinden zich ertoe de eerste opdracht te betalen bij levering (tegen rembours).
 4. Verzendingskosten zijn niet in onze prijzen inbegrepen.
 5. In geval van achterstallige betaling is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente van 15 % op jaarbasis verschuldigd vanaf de factuurdatum.
 6. Niet-betaling op de vervaldag van één van de facturen maakt alle andere niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.
 7. In geval van schuldige of nalatige niet-betaling van de factuur, wordt het bedrag ervan dat niet betaald werd op de vervaldag, na ingebrekestelling verhoogd met 12%, met een minimum van € 125 en een maximum van € 1860.
 8. Alle klachten i.v.m. de kwaliteit van het werk dienen binnen vijf (5) werkdagen na aflevering van het werk, schriftelijk, uitsluitend per aange¬tekende brief, te worden meegedeeld, met gemotiveerde opgave van de redenen.
 9. Al onze vertalingen en teksten worden beschermd door de wetgeving op het auteursrecht (wetten van 22 maart 1886,26 juni 1951 en 20 april 1960 en eventueel volgende).
 10. Beroepsgeheim – Het beroepsgeheim bestaat in volledige discretie over de opdracht en de opdrachtgever.
 11. Rechtsbevoegdheid – Bij betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.